Pagesa e tatimeve online dating 40 dni i 40 nocy online dating

781, datë , janë të detyruar të pajisen me pajisje fiskale.Dëftesa tatimore lëshohet nga të gjithë tatimpaguesit shitës me pakicë, subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin të cilët për arsye objektive, si: prishje e pajisjes fiskale apo mungesa e energjisë elektrike ose që, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.781, datë , nuk janë të detyruar të pajisen me pajisje fiskale.

Këta tatimpagues janë të detyruar të lëshojnë faturë të thjeshtë tatimore edhe për çdo shitje mallrash e shërbimesh të kryer për organizatat jofitimprurëse, fondacionet, njësitë e zbatimit të projekteve, entet publike kombëtare e vendore, organizatat politike dhe organet e tjera të ngjashme me to, që kryejnë veprimtari të ndryshme.

Të gjitha detajet dhe marrëdhëniet mbi faturat e shitjeve, apo librat e shitjeve dhe të blerjeve janë disiplinuar nga përdorimi i disa dokumenteve-tip të cilat do të përdoren domosdoshmërisht nga këto biznese në vijim.

Këto formularë-tip publikohen sot në DITA së bashku edhe me pikat më kryesore të udhëzimit të ministrit të Financave. Qëllimi i udhëzimit Ky udhëzim ka për qëllim që, në zbatim të ligjit nr.

Periudha bazë që duhet të merret parasysh për llogaritjen e qarkullimit është viti kalendarik, që do të thotë periudha nga 1 janari deri në 31 dhjetor.

Në çdo rast, në qoftë se gjatë vitit kalendarik, qarkullimi tejkalon ose parashikohet të tejkalojë kufirin prej 8 milionë lekë, personi fizik ose juridik detyrohet të regjistrohet si tatimpagues i tatimit mbi fitimin.

Leave a Reply